หลักสูตรทั้งหมด ×

หลักสูตรเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ
หลักสูตรประจำปี หลักสูตรเฉพาะกลุ่ม หลักสูตรเทคโนโลยีอวกาศ
×

เข้าสู่ระบบ - GISTDA Training Center

×

GISTDA Training Center Announcement


ประชาสัมพันธ์ กำหนดการฝึกอบรม ดังนี้

  • ศึกษา เรียนรู้ แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นในประเทศ วันที่ 19-21, 25-26 สิงหาคม และ 4 กันยายน 2565
  • ศึกษา เรียนรู้ แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นต่างประเทศ วันที่ 29 สิงหาคม – 2 กันยายน 2565
EX1-mid-2565
EX1-mid-2565_2

×

หลักสูตรออนไลน์


สถานะปิดรับสมัคร

1. หลักสูตร เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศเพื่อการประยุกต์ใช้ (ขั้นพื้นฐาน) [เฉพาะกลุ่มสำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรม ASEAN Geospatial Challenge เท่านั้น]


×

หลักสูตรเฉพาะกลุ่ม

เกี่ยวกับหลักสูตรเฉพาะกลุ่ม

สถานะปิดรับสมัคร

1. หลักสูตร ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์สำหรับกรมทางหลวง [เฉพาะกลุ่ม สำหรับกรมทางหลวง เท่านั้น]


สถานะปิดรับสมัคร

2. หลักสูตร การสำรวจจากระยะไกลด้วยดาวเทียมและระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ สำหรับผู้เริ่มต้นใช้งาน [เฉพาะกลุ่ม สำหรับชั้นนายพันทหารการข่าว รุ่นที่ 31]


เราคือมืออาชีพด้านการถ่ายทอดองค์ความรู้

เพื่อพัฒนาบุคลากร ด้านเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ทั้งในและต่างประเทศ

ยินดีต้อนรับสู่
ฝ่ายถ่ายทอดองค์ความรู้


ภายใต้สำนักเครือข่ายองค์ความรู้

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือ GISTDA

หลักสูตรประจำปี 2565

ดูไฟล์ตารางรวมข้อมูลหลักสูตรประจำปี 2565 (หน้า 1)
ดูไฟล์ตารางรวมข้อมูลหลักสูตรประจำปี 2565 (หน้า 2)
ไฟล์เล่มรายละเอียดข้อมูลหลักสูตรประจำปี 2565
ดาวน์โหลดไฟล์เอกสารหนังสือเชิญฯ

เรียงลำดับตามวันที่เริ่มฝึกอบรม
สถานะปิดรับสมัคร

หลักสูตร การพัฒนาดาวเทียมดวงเล็กและระบบภาคพื้นดิน


สถานะปิดรับสมัคร

หลักสูตร การสำรวจจากระยะไกลด้วยดาวเทียม สำหรับผู้เริ่มต้นใช้งาน Option 1


สถานะปิดรับสมัคร

หลักสูตร การสำรวจและทำแผนที่ให้ได้มาตรฐานด้วย UAV


สถานะปิดรับสมัคร

หลักสูตร Geospatial Big Data Analytics (Non-Degree)


สถานะปิดรับสมัคร

หลักสูตร ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์สำหรับผู้เริ่มต้นใช้งาน Option 1


สถานะปิดรับสมัคร

หลักสูตร การพัฒนาโปรแกรมด้านการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพื้นที่ทางอินเทอร์เน็ต (Non-Degree)


สถานะเปิดรับสมัคร

หลักสูตร ภูมิสารสนเทศสำหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 9 (เฉพาะในประเทศ)


สถานะเปิดรับสมัคร

หลักสูตร ภูมิสารสนเทศสำหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 9 (ทั้งในและต่างประเทศ)


สถานะเปิดรับสมัคร

หลักสูตร Advanced Composite Manufacturing for Aerospace


สถานะเปิดรับสมัคร

หลักสูตร Space Engineering


สถานะเปิดรับสมัคร

หลักสูตร ภูมิสารสนเทศสำหรับผู้บริหารระดับกลาง รุ่นที่1 (เฉพาะในประเทศ)


สถานะเปิดรับสมัคร

หลักสูตร ภูมิสารสนเทศสำหรับผู้บริหารระดับกลาง รุ่นที่1 (ทั้งในและต่างประเทศ)


สถานะเปิดรับสมัคร

หลักสูตร การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ เพื่อบริหารจัดการด้านสาธารณสุข


สถานะเปิดรับสมัคร

หลักสูตร ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์สำหรับผู้เริ่มต้นใช้งาน Option 2


สถานะเปิดรับสมัคร

หลักสูตร การสำรวจจากระยะไกลด้วยดาวเทียมสำหรับผู้เริ่มต้นใช้งาน Option 2


หมายเหตุ:
1.) OPTION 1 คือ ฝึกอบรม ณ สทอภ. บางเขน กรุงเทพมหานคร
2.) OPTION 2 แบ่งออกเป็น
- ภาคทฤษฎีฝึกอบรมในรูปแบบออนไลน์
- ภาคปฏิบัติการ / ภาคสนาม ณ ห้องปฏิบัติการ มหาวิทยาลัยที่ท่านเลือก ได้แก่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่, มหาวิทยาลัยนเรศวร จ.พิษณุโลก, มหาวิทยาลัยขอนแก่น จ.ขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จ.นครราชสีมา, มหาวิทยาลัยบูรพา จ.ชลบุรี, มหาวิทยาลัยมหิดล จ.นครปฐม
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จ.สงขลา
3.) Non-Degree สามารถเก็บหน่วยกิตกับมหาวิทยาลัยเครือข่ายของ สทอภ.
4.) ค่าลงทะเบียนได้รวม ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตรแล้ว ได้แก่ ค่าเอกสารทางวิชาการ ค่าทรัมไดร์ฟ ค่าอาหารว่าง-เครื่องดื่ม และค่าอาหารกลางวัน
หลักสูตรที่มีการศึกษาดูงาน ออกสำรวจภาคสนาม ได้รวมค่าใช้จ่าย ได้แก่ ค่าตั๋วเครื่องบิน ค่ารถ ค่าที่พัก และค่าอาหารเย็น (ในวันที่ค้างคืน)
5.) ค่าลงทะเบียนได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มเรียบร้อยแล้ว
6.) ชื่อหลักสูตร และวันเวลาในตารางฝึกอบรม ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง

หลักสูตรที่จัดล่าสุด