หลักสูตรทั้งหมด ×

หลักสูตรเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ
หลักสูตรประจำปี หลักสูตรเฉพาะกลุ่ม หลักสูตรเทคโนโลยีอวกาศ
×

เข้าสู่ระบบ - GISTDA Training Center

×

GISTDA Training Center Announcement


ประชาสัมพันธ์ สำหรับผู้ที่มีสิทธ์เข้ารับการฝึกอบรม

"หลักสูตรการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ เพื่อบริหารจัดการด้านสาธารณสุข"

  • ระยะเวลา 3 วัน : 29 - 31 สิงหาคม 2565
  • ช่วงเวลา : 09:00-12:00 น.
  • รายละเอียดเพิ่มเติม สำหรับผู้ที่มีสิทธ์เข้ารับการฝึกอบรมเท่านั้น : ให้ทำการเข้าสู่ระบบ หรือตรวจสอบจากอีเมลที่ท่านใช้สมัครหลักสูตรฯ

×

หลักสูตรออนไลน์


×

หลักสูตรเฉพาะกลุ่ม

เกี่ยวกับหลักสูตรเฉพาะกลุ่ม

ชื่อหลักสูตร ระดับ วันเริ่มฝึกอบรม วันสิ้นสุดฝึกอบรม สถานที่ฝึกอบรม
การใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เบื้องต้น (Geographic Information System: GIS) เพื่อเฝ้าระวังและป้องกันการทุจริต
[เฉพาะกลุ่ม สำหรับ ป.ป.ช. เท่านั้น]
ขั้นพื้นฐาน19 ธันวาคม 256523 ธันวาคม 2565ห้องฝึกอบรม ชั้น 3 สทอภ. บางเขน
ลงทะเบียน/รายละเอียด
( เปิดรับสมัคร)
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ขั้นพื้นฐาน (เฉพาะกลุ่มสำหรับ WHA)
ขั้นพื้นฐาน28 พฤศจิกายน 256530 พฤศจิกายน 2565WHA Training Center จังหวัดระยอง
ลงทะเบียน/รายละเอียด
( ปิดรับสมัคร)
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ขั้นสูง (เฉพาะกลุ่มสำหรับ WHA)
20 ธันวาคม 256521 ธันวาคม 2565WHA Training Center จังหวัดระยอง
ลงทะเบียน/รายละเอียด
( ปิดรับสมัคร)

เราคือมืออาชีพด้านการถ่ายทอดองค์ความรู้

เพื่อพัฒนาบุคลากร ด้านเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ
แบบ Lifelong Learning

ยินดีต้อนรับสู่
ฝ่ายถ่ายทอดองค์ความรู้


ภายใต้สำนักเครือข่ายองค์ความรู้

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือ GISTDA

หลักสูตรประจำปี 2566

ไฟล์เล่มรายละเอียดข้อมูลหลักสูตรประจำปี 2566
ดาวน์โหลดไฟล์เอกสารหนังสือเชิญฯ

ดูไฟล์(รูป) ตารางรวมข้อมูลหลักสูตรประจำปี 2566
ชื่อหลักสูตร ระดับ ค่าลงทะเบียน (บาท) วันเริ่มฝึกอบรม วันสิ้นสุดฝึกอบรม สถานที่ฝึกอบรม ชำระค่าลงทะเบียนภายในวันที่
การเขียนโปรแกรมด้วยภาษา Python เพื่อพัฒนางานด้านระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ขั้นสูง17,0006 กุมภาพันธ์ 256610 กุมภาพันธ์ 2566ห้องฝึกอบรม ชั้น 3 สทอภ. บางเขน23 ธันวาคม 2565
ลงทะเบียน/รายละเอียด
( เปิดรับสมัคร)
การพัฒนาดาวเทียมขั้นพื้นฐาน01 มีนาคม 256630 มีนาคม 2566ออนไลน์15 มกราคม 2566
ลงทะเบียน/รายละเอียด
( เปิดรับสมัคร)
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ สำหรับผู้เริ่มต้นใช้งานขั้นพื้นฐาน9,50013 มีนาคม 256617 มีนาคม 2566ห้องฝึกอบรม ชั้น 3 สทอภ. บางเขน27 มกราคม 2566
ลงทะเบียน/รายละเอียด
( เปิดรับสมัคร)
Geospatial Big Data Analytics (Non-Degree)ขั้นสูง17,00027 มีนาคม 256631 มีนาคม 2566ห้องฝึกอบรม ชั้น 3 สทอภ. บางเขน10 กุมภาพันธ์ 2566
ลงทะเบียน/รายละเอียด
( เปิดรับสมัคร)
Advanced Composite Manufacturing and Testing for Aerospaceขั้นสูง10,00015 พฤษภาคม 256616 พฤษภาคม 2566ห้องฝึกอบรม อาคาร สภ. สทอภ. ศรีราชา3 มีนาคม 2566
ลงทะเบียน/รายละเอียด
( เปิดรับสมัคร)
การสำรวจระยะไกลด้วยดาวเทียมสำรวจโลกขั้นพื้นฐาน16,50022 พฤษภาคม 256626 พฤษภาคม 2566ห้องฝึกอบรม ชั้น 3 สทอภ. บางเขน7 เมษายน 2566
ลงทะเบียน/รายละเอียด
( เปิดรับสมัคร)
ภูมิสารสนเทศสำหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 10 (เฉพาะในประเทศ)ผู้บริหารระดับสูง60,00017 มิถุนายน 256622 กรกฎาคม 2566อบรม โรงแรม ณ กทม., ศึกษาดูงาน ในประเทศ1 เมษายน 2566
ลงทะเบียน/รายละเอียด
( เปิดรับสมัคร)
ภูมิสารสนเทศสำหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 10 (ทั้งในและต่างประเทศ)ผู้บริหารระดับสูง160,00017 มิถุนายน 256622 กรกฎาคม 2566อบรม โรงแรม ณ กทม., ศึกษาดูงานทั้งในและต่างประเทศ1 เมษายน 2566
ลงทะเบียน/รายละเอียด
( เปิดรับสมัคร)
Design and Analysis structure by Computer Aided Engineeringขั้นสูง10,00019 มิถุนายน 256620 มิถุนายน 2566ห้องฝึกอบรม อาคาร สภ. สทอภ. ศรีราชา5 พฤษภาคม 2566
ลงทะเบียน/รายละเอียด
( เปิดรับสมัคร)
การออกแบบและสร้างดาวเทียมขนาดเล็ก ขั้นพื้นฐานขั้นพื้นฐาน16,50010 กรกฎาคม 256614 กรกฎาคม 2566ห้องฝึกอบรม ชั้น 3 สทอภ. บางเขน24 พฤษภาคม 2566
ลงทะเบียน/รายละเอียด
( เปิดรับสมัคร)
การพัฒนาโปรแกรมด้านการวิเคราะห์ ข้อมูลเชิงพื้นที่ทางอินเทอร์เน็ต (Non-Degree)ขั้นสูง17,00021 สิงหาคม 256625 สิงหาคม 2566ห้องฝึกอบรม ชั้น 3 สทอภ. บางเขน30 มิถุนายน 2566
ลงทะเบียน/รายละเอียด
( เปิดรับสมัคร)
หมายเหตุ:
1.) Non-Degree สามารถเก็บหน่วยกิตกับมหาวิทยาลัยเครือข่ายของ สทอภ.
2.) ค่าลงทะเบียนได้รวม ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตรแล้ว ได้แก่ ค่าเอกสารทางวิชาการ ค่าทรัมไดร์ฟ ค่าอาหารว่าง-เครื่องดื่ม และค่าอาหารกลางวัน
หลักสูตรที่มีการศึกษาดูงาน ออกสำรวจภาคสนาม ได้รวมค่าใช้จ่าย ได้แก่ ค่าตั๋วเครื่องบิน ค่ารถ ค่าที่พัก และค่าอาหารเย็น (ในวันที่ค้างคืน)
3.) ค่าลงทะเบียนได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มเรียบร้อยแล้ว
4.) ชื่อหลักสูตร และวันเวลาในตารางฝึกอบรม ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง

หลักสูตรที่จัดล่าสุด