หลักสูตร การสำรวจจากระยะไกลด้วยดาวเทียมและระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ สำหรับผู้เริ่มต้นใช้งาน (ออนไลน์)

Remote Sensing from Satellite & GIS for Beginners (Online)

(เฉพาะกลุ่ม สำหรับชั้นนายพันทหารการข่าว รุ่นที่ 31 โรงเรียนข่าวทหารบก กองทัพบก)

ดูสื่อการสอนออนไลน์

ยังไม่มีการเข้าสู่ระบบ
รายละเอียดหลักสูตร

เนื้อหาหลักสูตร

      ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (Geographic Information System: GIS) เป็นเครื่องมือที่มีบทบาทสำคัญในการสนับสนุนการตัดสินใจและวิเคราะห์ปัญหาในเชิงพื้นที่ สามารถนำเข้า ปรับปรุง แก้ไข วิเคราะห์ และแสดงผลข้อมูลเชิงพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประกอบกับปัจจุบันระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ถูกนำมาใช้ประโยชน์ในงานด้านต่าง ๆ อย่างแพร่หลาย เช่น การจัดการสิ่งแวดล้อม การวางผังเมือง การจัดการชุมชน การจัดการภัยพิบัติ และการประยุกต์ใช้ทางด้านทหาร ฯลฯ การเข้าใจกระบวนการทำงานของระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ จึงเป็นสิ่งสำคัญ การฝึกอบรม หลักสูตรระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์สำหรับผู้เริ่มต้นใช้งาน เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้และเข้าใจการทำงานของระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ขั้นพื้นฐาน สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้กับงานของตนเองได้ รวมทั้งฝึกปฏิบัติการใช้งานโปรแกรมระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ที่ทันสมัยเพื่อเป็นพื้นฐาน ในการพัฒนาการเรียนรู้ในขั้นสูง

      ปัจจุบันเทคโนโลยีการรับรู้จากระยะไกล (Remote Sensing: RS) มีความก้าวหน้าและทันสมัย ทั้งในด้านความหลากหลายของรายละเอียดภาพและความถี่ในการบันทึกซ้ำที่เดิมที่มากขึ้น ข้อได้เปรียบนี้ ทำให้ได้ข้อมูลจากดาวเทียมที่รวดเร็วตอบสนองความต้องการได้เป็นอย่างดีเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการนำมาประยุกต์ใช้ในงานด้านการสำรวจทรัพยากรธรรมชาติและการเกษตรของประเทศไทย หลักสูตรการสำรวจจากระยะไกลด้วยดาวเทียม มุ่งให้ผู้เรียนได้เรียนรู้เทคโนโลยีการรับรู้จากระยะไกล ตั้งแต่ การจัดเตรียมข้อมูล การประมวลผล การแปลความหมายข้อมูลจากดาวเทียมด้วยสายตาและคอมพิวเตอร์ การตรวจสอบผลการจำแนกข้อมูล เพื่อใช้ประโยชน์ในการติดตาม การเปลี่ยนแปลงทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม อันจะส่งผลให้ได้ข้อมูลเพื่อใช้ในการประกอบการตัดสินใจและวางแผนบริหารจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมได้อย่างมีประสิทธิภาพ ต่อไป

สิ่งที่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะได้รับ

• เข้าใจหลักการพื้นฐานของเทคโนโนโลยีการรับรู้จากระยะไกล
• สามารถนำข้อมูลที่ได้จากดาวเทียม ภาพถ่ายทางอากาศ และอากาศยานไร้คนขับ มาใช้ประโยชน์ได้
• สามารถประยุกต์ใช้งานและต่อยอดเทคโนโลยีการรับรู้จากระยะไกลเพื่อภารกิจด้านการทหารได้

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ

นายพัน ที่ต้องการเรียนรู้ต้องการเรียนรู้การสำรวจจากระยะไกลด้วยดาวเทียมใช้งานข้อมูลจากดาวเทียม เพื่อการสำรวจและติดตามทรัพยากรตลอดจนผู้ที่ มีภารกิจรับผิดชอบด้านการติดตามและจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม

ช่วงเวลาของการฝึกอบรม

ระยะเวลา 4 ชั่วโมง 45 นาที
- เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ (Geo-Informatics Technology)
- หลักการพื้นฐานการสำรวจข้อมูลจากระยะไกล(Fundamentals of Remote Sensing)
- หลักการวิเคราะห์และแปลตีความข้อมูลจากดาวเทียมด้วยสายตา (Visual Interpretation)
- หลักการพื้นฐานระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS for Beginners)
- การประยุกต์ใช้งานระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (Geographic Information System Application)
- แนวโน้มการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศในอนาคต อนาคต (Recent and Future Trend of Remote Sensing Application)

ซอฟต์แวร์ที่ใช้

-

คุณสมบัติของผู้เข้ารับการฝึกอบรม

สามารถใช้คอมพิวเตอร์ในระดับพื้นฐานได้ดี

สื่อการสอน


วิดีโอ

ห้ามเผยแพร่/ทำซ้ำ เนื้อหาในวิดีโอเป็นลิขสิทธิ์ของ GISTDA
ห้ามเผยแพร่/ทำซ้ำ เนื้อหาในวิดีโอเป็นลิขสิทธิ์ของ GISTDA

_