×

คลิ๊ก!! ดูรายงานความคืบหน้าการส่งงานปรับปรุงแนวเขตพื้นที่ป่าไม้และพื้นที่แหล่งน้ำ
Update...21 ก.ย. 2563คลิ๊ก!!
เพื่อตรวจสอบรายการรหัสประจำตัว และหมายเลขระวางของข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียมปี 57 ที่อัพเดท


หน้าหลัก เข้าสู่ระบบ ที่มา รายละเอียด ศูนย์ภูมิภาค ติดต่อเรา GISTDA - โครงการร่วมคืนป่าให้ประชาชน
ไฟล์ใบประกาศนียบัตร - โครงการร่วมคืนป่าให้ประชาชน


เข้าสู่ระบบ - โครงการร่วมคืนป่าให้ประชาชน


เอกสารสัญญาจ้างงาน

ความเป็นมาและความสำคัญของโครงการ

        ทรัพยากรป่าไม้เป็นทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญของประเทศ ซึ่งในปัจจุบันพื้นที่ป่าไม้ของประเทศไทยมีเนื้อที่ลดลงจำนวนมากเหลือเพียง 121.12 ล้านไร่หรือประมาณร้อยละ 31.57 ของพื้นที่ประเทศ โดยมีสาเหตุจากการบุกรุกทำลายป่า ป่าไม้เสื่อมโทรม รวมถึงพิบัติภัย เช่น ไฟป่า เป็นต้น อย่างไรก็ตาม การบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้เพื่อเพิ่มจำนวนพื้นที่ป่าของภาครัฐยังคงประสบปัญหาอุปสรรค ทั้งที่มีสาเหตุมาจากฐานข้อมูลป่าไม้ไม่สมบูรณ์ ขอบเขต/แผนที่ไม่ชัดเจนและทับซ้อนกัน ขาดการบูรณาการระหว่างหน่วยงาน นโยบายไม่ชัดเจนและไม่สอดคล้องกับข้อเท็จจริง

        นายกรัฐมนตรี (พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา) ได้แถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรีต่อรัฐสภาเมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2562 ให้ความสําคัญกับการเพิ่มพื้นที่ป่าไม้ของประเทศ รวมถึงเร่งคืนพื้นที่ป่า โดยการบริหารจัดการการใช้ประโยชน์ให้ประชาชนสามารถอยู่ร่วมกับป่าและสามารถทํากินได้อย่างเหมาะสม นําเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารจัดการพื้นที่เสี่ยงต่อการถูกบุกรุกและ การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติส่งเสริมบทบาทของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม.) พร้อมทั้งรณรงค์สร้างจิตสํานึกด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติให้กับเยาวชนภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน ซึ่งนโนบายดังกล่าวจะสร้างความเป็นธรรมด้านการจัดการที่ดินและทรัพยากร ลดข้อพิพาทหรือขัดแย้งกับรัฐในการใช้ประโยชน์ที่ดินและทรัพยากรธรรมชาติ รวมทั้งสร้างการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรธรรมชาติในชุมชนท้องถิ่น อันจะเป็นพื้นฐานในการสร้างความ “มั่นคง” ด้านที่ดินให้กับประชาชน ก่อนที่จะไปสู่การสร้างความ “มั่งคั่ง” ให้กับประชาชนโดยการใช้ประโยชน์จากที่ดินและการประกอบอาชีพ อันจะนำไปสู่ความ “ยั่งยืน” ของการใช้ทรัพยากรของประเทศในระยะยาวอีกด้วย ทั้งนี้ หากพิจารณาข้อมูลจากสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ พบว่า มูลค่าความเสียหายทางเศรษฐกิจจากปัญหาการบริหารจัดการที่ดินทีมูลค่าถึง 127,384 ล้านบาท/ปี รวมทั้ง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประเมินมูลค่าการเสียโอกาสในที่ทำกินมีมูลค่า 220,000 ล้านบาท/ปี และเพิ่มขึ้นในทุกๆปี ซึ่งเป็นการเน้นย้ำถึงความสำคัญของการจัดการปัญหาที่ดินในประเทศ

        ดังนั้น การปฏิรูประบบการจัดการที่ดินและทรัพยากรธรรมชาติตามหลักการสร้างการมีส่วนร่วม จึงเป็นเครื่องมือสำคัญเพื่อเพิ่มพื้นที่ป่าตามที่กำหนดไว้ในนโยบายป่าไม้แห่งชาติผ่านองค์ประกอบทั้ง 3 ด้านคือ ด้านนโยบาย แผน และองค์กร ด้านกฎหมายและระเบียบ และด้านฐานข้อมูล โดยมีปัจจัยหลัก 3 ประการคือ1) การบูรณาการในการดำเนินงานที่เป็นเอกภาพ 2) ดำเนินการในทุกด้านไปพร้อมกัน 3) มีการกำหนดนโยบาย และขับเคลื่อนอย่างต่อเนื่อง

poster

timeline
 รายละเอียดของโครงการ 

ขอบเขตงานและคุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการ

qua1

qua2

qua3
* หมายเหตุ:
          1. คุณสมบัติต้องเป็นไปตามที่ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) และสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือ สทอภ. (GISTDA) กำหนด
          2. ให้สิทธิ์สำหรับผู้สมัครตามลำดับก่อนหลังในกรณีที่ผู้สมัครเกินจำนวนที่กำหนด
          3. สงวนสิทธิ์ให้ประชาชนที่มีภูมิลำเนาหรืออาศัยอยู่ในพื้นที่ 16 จังหวัดเป้าหมาย หรือพื้นที่ใกล้เคียง
          4. สงวนสิทธิ์จ่ายค่าตอบแทนเฉพาะเงินเดือน จำนวน 9,000 บาท เท่านั้น
          5. ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเป็นสิทธิ์ในการตัดสินของ สทอภ. เท่านั้น

ตัวอย่างวิธีการทำงานแปลขอบเขตพื้นที่ป่าไม้และพื้นที่แหล่งน้ำ


 ศูนย์ภูมิภาคในเครือข่าย 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์/โทรสาร: 053-943580
Email: gistnorth@gmail.com


เข้าร่วมกลุ่มเฟสบุ๊ค ศูนย์ภูมิภาคเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ภาคเหนือมหาวิทยาลัยนเรศวร

อาคารเอกาทศรถ มหาวิทยาลัยนเรศวร ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 65000
โทรศัพท์: 055-968707
โทรสาร: 0-5596-8806
Email: cgistln@nu.ac.th


เข้าร่วมกลุ่มเฟสบุ๊ค ศูนย์ภูมิภาคเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศภาคเหนือตอนล่างมหาวิทยาลัยขอนแก่น

อาคารสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 123 ถ.มิตรภาพ อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002
โทรศัพท์/โทรสาร: 043-202742
Email: negistda.kku@gmail.com


เข้าร่วมกลุ่มเฟสบุ๊ค ศูนย์ภูมิภาคเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

สาขาวิชาภูมิสารสนเทศ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 111 ถ.มหาวิทยาลัย ต.สุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทรศัพท์: 0-44224652
โทรสาร: 0-4422-4185
Email: rs224652@gmail.com


เข้าร่วมกลุ่มเฟสบุ๊ค ศูนย์ภูมิภาคเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างมหาวิทยาลัยบูรพา

คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา อาคาร 50 ปี มหาวิทยาลัยบูรพา 169 ถนนลงหาดบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20131
โทรศัพท์ : 038-102700 ต่อ 609, 038-102328
โทรสาร: 038-102379
Email: esg.buu@buu.ac.th


เข้าร่วมกลุ่มเฟสบุ๊ค ศูนย์ภูมิภาคเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ภาคตะวันออกมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
โทรศัพท์ : 074 28 6872-77
โทรสาร: 074 42 9955
Email: -


เข้าร่วมกลุ่มเฟสบุ๊ค ศูนย์ภูมิภาคเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ภาคใต้ ติดต่อเรา 

สำนักพัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)

88 หมู่ที่ 9 ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230
โทรศัพท์: 033 005 831, 033 005 832, 033 005 833,
                   033 048 091 ต่อ 104 - 112 (วันและเวลาราชการเท่านั้น)
อีเมล: training@gistda.or.th
เพจเฟซบุ๊ก: โครงการร่วมคืนป่าให้ประชาชน