HOME ลงทะเบียนเรียน ข้อมูลหลักสูตร คำถามที่ถามบ่อย HOW TO GISTDA TRAINING CENTER

หลักสูตรเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ประจำปี 2563

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)หลักสูตร
การพัฒนาโปรแกรมด้านการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพื้นที่ทางอินเทอร์เน็ต
(Programming of Spatial Analytic on Internet GIS)

| | |
ชื่อหลักสูตร หลักสูตร การพัฒนาโปรแกรมด้านการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพื้นที่ทางอินเทอร์เน็ต
(Programming of Spatial Analytic on Internet GIS)
ระดับ Advance
จำนวนวันตลอดหลักสูตร บรรยายและฝึกปฏิบัติ : 5 (สทอภ. บางเขน)
ภาคสนาม/ศึกษาดูงาน : -
รวม : 5
วัน เดือน ปี 16 - 20 มีนาคม 2563
(สทอภ. บางเขน)
อัตราค่าลงทะเบียน 15,000
ชำระค่าลงทะเบียน ภายในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563

ความสำคัญของหลักสูตร

    การเข้าถึงข้อมูลภูมิสารสนเทศผ่านระบบอินเทอร์เน็ตมีการให้บริการอย่างแพร่หลาย เช่น Google Earth ซึ่งผู้ใช้บริการสามารถค้นหาข้อมูลจากดาวเทียมรายละเอียดสูงและข้อมูล GIS ได้ทั่วโลก หน่วยงานที่จัดทำข้อมูลภูมิสารสนเทศจึงมุ่งเน้นการแลกเปลี่ยนและให้บริการข้อมูล ผ่านทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ซึ่งเป็นการประยุกต์ใช้เครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศที่สามารถเชื่อมต่อผู้ใช้กับผู้ให้บริการข้อมูลในระบบ ที่เรียกว่า Geospatial Data Clearinghouse โดยผู้ใช้สามารถเข้าถึงข้อมูลได้หลายระดับตามที่เจ้าของข้อมูลกำหนด สามารถดูคำอธิบาย หรือ Metadata ของข้อมูล สามารถดูภาพ (Bitmap) ของข้อมูลภูมิสารสนเทศ ที่วาด (Render) แล้วผ่าน Web ด้วย Raster Format ต่างๆ และสามารถใช้ฟังก์ชั่นของการดูข้อมูล GIS เพื่อแสดงผลข้อมูลต่างๆ การฝึกอบรม หลักสูตร การพัฒนาโปรแกรมด้านการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพื้นที่ทางอินเทอร์เน็ต เป็นการเรียนรู้มาตรฐาน OGC (Open Geospatial Consortium) และ ISO (International Standard Organization) และเรียนรู้ การให้บริการแผนที่บนอินเทอร์เน็ต การจัดสร้างระบบการให้บริการข้อมูลที่เรียกว่า OGC Web Map Service โดยใช้ซอฟต์แวร์รหัสเปิด (Open Source Software) เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้เข้าใจในหลักการพื้นฐานของระบบ Web Map Service (WMS) และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการจัดทำระบบการให้บริการข้อมูลได้ รวมทั้งได้ทราบถึงเทคโนโลยี Internet GIS Applicationสิ่งที่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะได้รับหลักสูตรเหมาะสำหรับ

    ผู้ปฏิบัติงานด้านภูมิสารสนเทศหรือได้รับมอบหมายให้ดูแลระบบงานด้านภูมิสารสนเทศและ การให้บริการข้อมูลภูมิสารสนเทศผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของหน่วยงาน หรือผู้สนใจทั่วไปที่ต้องการพัฒนาระบบการให้บริการข้อมูลภูมิสารสนเทศผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเนื้อหาหลักสูตร

Module 1 Introduction to Key Concepts in Web Mapping
Introductions to Principles and Concepts of GIS and Web Mapping
Understanding OGC Web Mapping Standards
Evolution and Types of Web Mapping Technology
System Architecture for Web Mapping
Understanding Free and Open Source Software and its use in Web Mapping

Module 2 Designing Web Services and Web Maps
System Architecture for Web Mapping
Elements of a Web Map
Static Web Maps
Animated and Real Time
Collaborative Web Maps
Reading Data from Various Data Source

Module 3 Drawing and Querying Maps on the Server Using Web Map Service
Dynamically Drawn Map Services
Introduction to Basics of Open Specifications for Web Map Services and WMS Specification
Basic and Advanced Styling and Symbolization with a WMS
Building Tiled Maps

Module 4 Putting Layers Together with a Web Mapping API
Introduction to Web Mapping API
Programming Patterns with Web Mapping APIs
Overlaying a WMS on a Tiled Map
Google Maps API

Module 5 Web Based Editing and Analyzing
Drawing Vector Layers on the Client Side
Working with Vector KML
Working with GeoJSON
GIS Analysis on the web
Exploring Open Data, VGI, and Crowdsourcingซอฟต์แวร์ที่ใช้

    MapServer, GeoServer, OpenLayers, leaflet, QGIS, PostGIS, etc.คุณสมบัติของผู้เข้ารับการฝึกอบรม :จำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม

    ผู้เข้ารับการฝึกอบรมไม่เกิน 30 คน โดยพิจารณาตามคุณสมบัติและเกณฑ์การคัดเลือกของ สทอภ.ค่าลงทะเบียน

    15,000 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %)การประเมินผล

    ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะได้รับใบรับรอง โดยต้องผ่านเกณฑ์การประเมินผลการฝึกอบรม ดังนี้
          เข้ารับการฝึกอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของเวลาเรียนทั้งหมด
          ผ่านการทดสอบตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด
          ปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายได้ครบถ้วนและมีผลงานผ่านตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด


หมายเหตุ :
1. ผู้สมัครที่ประสงค์จะยกเลิกการฝึกอบรม จะต้องแจ้งการยกเลิกล่วงหน้าก่อนฝึกอบรมอย่างน้อย 3 สัปดาห์ หากเกินกำหนด GISTDA ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าลงทะเบียนในทุกกรณี
2. ค่าธรรมเนียมในการโอนเงินชำระค่าลงทะเบียนเข้าบัญชี GISTDA หรือกรณีขอคืนเงินค่าลงทะเบียนจาก GISTDA ถือเป็นความรับผิดชอบของผู้สมัคร
3. ระหว่างการฝึกอบรม GISTDA ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนตัวผู้เข้ารับการฝึกอบรมทุกกรณีวิทยากร


Boss

ผศ. ดร.พิพัธน์ เรืองแสง

ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Boss

Coming Soon

Lecturer


W3.CSS Template