HOME ลงทะเบียนเรียน ข้อมูลหลักสูตร คำถามที่ถามบ่อย HOW TO GISTDA TRAINING CENTER

หลักสูตรเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ประจำปี 2563

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)หลักสูตร
ภูมิสารสนเทศสำหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 9

| |
ชื่อหลักสูตร หลักสูตร ภูมิสารสนเทศสำหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 9
ระดับ ผู้บริหารระดับสูงหรือเทียบเท่า
จำนวนวันตลอดหลักสูตร บรรยายและฝึกปฏิบัติ : 3 (กทม.)
ภาคสนาม/ศึกษาดูงาน : 3 (จังหวัดเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์), 6 (ประเทศเบลเยี่ยม และประเทศเนเธอร์แลนด์)
รวม : 12
วัน เดือน ปี 1, 8, 29 ส.ค. 63
(กทม.)

3-5 ก.ย. 63
(จังหวัดเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์)

14-19 ก.ย. 63 (ประเทศเบลเยี่ยม และ ประเทศเนเธอร์แลนด์ )
อัตราค่าลงทะเบียน 130,000
ชำระค่าลงทะเบียน ภายในวันที่ 12 มิถุนายน 2563
allcourses

ความสำคัญของหลักสูตร

    ในปัจจุบันประเทศไทยยังคงมีประเด็นความท้าทายสาหรับการพัฒนาในหลายมิติ ทั้งในมิติเศรษฐกิจที่โครงสร้างทางเศรษฐกิจยังไม่สามารถขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ การผลิตของภาคบริการและภาคเกษตรยังอยู่ในระดับต่ำ คุณภาพและสมรรถนะของแรงงานยังไม่สอดคล้องกับความต้องการในการขับเคลื่อนการพัฒนาของประเทศ มิติทางสังคมที่การยกระดับรายได้ของประชาชน การแก้ปัญหาด้านความยากจนและความเหลื่อมล้ำ การพัฒนาคุณภาพการให้บริการและการขยายโอกาสในการเข้าถึงระบบบริการสาธารณะยังคงมีช่องว่างที่สามารถพัฒนาต่อไปได้ มิติสิ่งแวดล้อมที่การฟื้นฟูและรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมยังเป็นประเด็นสาคัญสาหรับการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน และมิติของการบริหารจัดการภาครัฐที่ยังขาด ความต่อเนื่องและความยืดหยุ่นในการตอบสนองความต้องการในการแก้ปัญหาของ ประชาชนได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ
    ซึ่งการอบรม หลักสูตร ภูมิสารสนเทศสาหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 9 นี้ มุ่งเน้นให้ผู้บริหารระดับสูงในหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้มีการเตรียมความพร้อม และสร้างความร่วมมือกัน เพื่อให้สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) ซึ่งเป็นยุทธศาสตร์ชาติ ฉบับแรกของประเทศไทยตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย โดยจะต้องนาไปสู่การปฏิบัติ เพื่อให้ประเทศไทยบรรลุวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ พอเพียง” เพื่อความสุขของคนไทยทุกคน โดยเฉพาะยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโต บนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ในข้อที่ 5 คือ พัฒนาความมั่นคงน้ำ พลังงาน และเกษตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งมีเป้าหมายการพัฒนาที่สำคัญเพื่อนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนในทุกมิติ ทั้งมิติด้านสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม ธรรมาภิบาล และความเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือระหว่างกันทั้งภายในและภายนอกประเทศอย่างบูรณาการ โดยใช้พื้นที่เป็นตัวตั้งในการกำหนดกลยุทธ์และแผนงาน และการให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องได้เข้ามามีส่วนร่วมในแบบทางตรงให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้สิ่งที่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะได้รับหลักสูตรเหมาะสำหรับ

    ผู้บริหารทั้งภาครัฐ มหาวิทยาลัย และเอกชนรวมทั้งนักการเมือง ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้บริหารองค์กรอิสระ และผู้บริหารองค์กรพัฒนาเอกชนที่มีบทบาทในการวางแผนและกำหนดนโยบายการบริหารงานที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเชิงพื้นที่ และอื่น ๆ อย่างยั่งยืนวิธีการฝึกอบรม

 • การบรรยาย
 • 3 วัน
  ณ กรุงเทพมหานคร
  (วันที่ 25 เมษายน 2563 และวันที่ 9, 30 พฤษภาคม 2563)
 • ศึกษา เรียนรู้
  แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นในประเทศ
 • 3 วัน
  ณ จังหวัดเพชรบุรีและจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
  (ระหว่างวันที่ 12-14 มิถุนายน 2563)
 • ศึกษา เรียนรู้
  แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นระหว่างประเทศ
 • 6 วัน
  ณ ประเทศเบลเยี่ยม และ ประเทศเนเธอร์แลนด์
  (ระหว่างวันที่ 18 – 23 พฤษภาคม 2563)  คุณสมบัติของผู้เข้ารับการฝึกอบรม :  กลุ่มเป้าหมาย

      จำนวน 30 ท่าน(กรณีมีผู้สมัครน้อยกว่า 15 คน สทอภ. ขออนุญาตยกเลิกการจัดหลักสูตร)  ค่าลงทะเบียน

      130,000 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %)  การประเมินผล

      ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะได้รับใบรับรอง โดยต้องเข้ารับการฝึกอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของเวลาเรียนทั้งหมด และร่วมดำเนินการจัดทำ Synopsis


  หมายเหตุ :
  1. ผู้สมัครที่ประสงค์จะยกเลิกการฝึกอบรม จะต้องแจ้งการยกเลิกล่วงหน้าก่อนฝึกอบรมอย่างน้อย 3 สัปดาห์ หากเกินกำหนด GISTDA ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าลงทะเบียนในทุกกรณี
  2. ค่าธรรมเนียมในการโอนเงินชำระค่าลงทะเบียนเข้าบัญชี GISTDA หรือกรณีขอคืนเงินค่าลงทะเบียนจาก GISTDA ถือเป็นความรับผิดชอบของผู้สมัคร
  3. ระหว่างการฝึกอบรม GISTDA ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนตัวผู้เข้ารับการฝึกอบรมทุกกรณี  อาจารย์ผู้สอน


  Boss

  Coming Soon

  Lecturer

  Boss

  Coming Soon

  Lecturer

  Boss

  Coming Soon

  Lecturer

  Boss

  Coming Soon

  Lecturer


  W3.CSS Template