หลักสูตร การใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เบื้องต้น (Geographic Information System: GIS) เพื่อเฝ้าระวังและป้องกันการทุจริต

รายละเอียดหลักสูตร

ชื่อหลักสูตร :
ราคา (บาท) :
กรุณาชำระค่าลงทะเบียน ภายใน :
วิธีการชำระค่าลงทะเบียน

ชื่อบัญชี สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) ธนาคารกรุงไทย จำกัด
ประเภทออมทรัพย์ สาขาอ่าวอุดม เลขที่บัญชี 247-0-44326-1
*การโอนผ่านระบบ e-banking จะไม่มีค่าธรรมเนียมในการโอน


* กรุณาตอบคำถาม 2 ข้อ

1.) ท่านมีความรู้พื้นฐานทางด้านภูมิสารสนเทศ (GIS) หรือไม่ ?2.) ท่านจะนำความรู้ที่ได้รับจากการฝึกอบรมครั้งนี้ไปทำอะไร ?

ยังไม่มีการเข้าสู่ระบบ
รายละเอียดหลักสูตร

-

_