HOME ลงทะเบียนเรียน ข้อมูลหลักสูตร คำถามที่ถามบ่อย HOW TO GISTDA TRAINING CENTER

หลักสูตรเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ประจำปี 2563

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)หลักสูตร
Geospatial Big Data Analytics

| |
ชื่อหลักสูตร หลักสูตร Geospatial Big Data Analytics
ระดับ Advance
จำนวนวันตลอดหลักสูตร บรรยายและฝึกปฏิบัติ : 5 (สทอภ. บางเขน)
ภาคสนาม/ศึกษาดูงาน : -
รวม : 5
วัน เดือน ปี 24 - 28 สิงหาคม 2563
(สทอภ. บางเขน)
อัตราค่าลงทะเบียน 15,000
ชำระค่าลงทะเบียน ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2563

ความสำคัญของหลักสูตร

    ปัจจุบัน Big Data และ Data Analytics เป็นเทคโนโลยีที่ถูกกล่าวถึงอย่างกว้างขวาง เนื่องจากเป็นการนำข้อมูลที่มีอยู่ในระบบ มาใช้ประโยชน์ในเชิงวิเคราะห์ เปรียบเทียบ เพื่อสนับสนุนการวางแผนเชิงกลยุทธ์ และการตัดสินใจของหน่วยงาน หรือเจ้าของข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ เนื่องด้วยข้อมูลที่ใช้ในการวางแผนเชิงกลยุทธ์และการตัดสินใจต้องใช้เวลาอันรวดเร็ว และต้องการวิธีที่ช่วยวิเคราะห์เพื่อจัดกลุ่ม จำแนกกลุ่มหรือคาดการณ์ความเป็นไปได้ ประกอบการตัดสินใจ ซึ่งโครงการนี้จะให้ผู้เข้าอบรมได้รับความรู้และความเข้าใจพื้นฐาน ถึงวิธีการจัดกลุ่ม จำแนกกลุ่มหรือการคาดการณ์ดังกล่าวและสามารถนำความรู้ที่ได้จากโครงการนี้ไปต่อยอดและเรียนรู้เพิ่มเติม เพื่อช่วยให้นำข้อมูลที่หน่วยงานมีอยู่มาใช้ประโยชน์ได้ดียิ่งขึ้น
    สำหรับ หลักสูตร Geospatial Big Data Analytics มุ่งให้ผู้เรียนได้เรียนรู้การจัดการกับข้อมูลภูมิสารสนเทศที่มีขนาดใหญ่และมีความหลากหลายได้อย่างเป็นระบบ รวมทั้งสามารถใช้เครื่องมือในการววิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกเพื่อนำข้อมูลไปต่อยอด และนำข้อมูลไปวิเคราะห์คาดการณ์เพื่อใช้ในการประกอบการตัดสินใจและวางแผนได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไปสิ่งที่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะได้รับหลักสูตรเหมาะสำหรับ

    ผู้ที่ต้องการเรียนรู้ และจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ และสามารถวิเคราะห์ข้อมูลที่มีความหลากหลายได้อย่างเป็นระบบเนื้อหาหลักสูตร

Module 1 Introduction
Big Data Technologies and applications
Introduction to Big Data and Data Science

Module 2 Data Science
Data Mining
Artificial Intelligence
Machine Learning

Module 3 Big Spatial Data Analytics
Data analytic processes
Tools for Data Manipulation and Analysis
Statistical Concepts
Data Management and Visualization
Workshops with Visualization tools

Module 4 Data Analytics Using Rapid Miner
Supervised Learning
Unsupervised Learning

Module 5 Geospatial Big Data Application
Web Scraping from Twitter
Disaster Monitoring with Tableauซอฟต์แวร์ที่ใช้

    -คุณสมบัติของผู้เข้ารับการฝึกอบรม :จำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม

    ผู้เข้ารับการฝึกอบรมไม่เกิน 30 คน โดยพิจารณาตามคุณสมบัติและเกณฑ์การคัดเลือกของ สทอภ.(กรณีมีผู้สมัครน้อยกว่า 15 คน สทอภ. ขออนุญาตยกเลิกการจัดหลักสูตร)ค่าลงทะเบียน

    15,000 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %)การประเมินผล

    ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะได้รับใบรับรอง โดยต้องผ่านเกณฑ์การประเมินผลการฝึกอบรม ดังนี้
          เข้ารับการฝึกอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของเวลาเรียนทั้งหมด
          ผ่านการทดสอบตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด
          ปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายได้ครบถ้วนและมีผลงานผ่านตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด


หมายเหตุ :
1. ผู้สมัครที่ประสงค์จะยกเลิกการฝึกอบรม จะต้องแจ้งการยกเลิกล่วงหน้าก่อนฝึกอบรมอย่างน้อย 3 สัปดาห์ หากเกินกำหนด GISTDA ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าลงทะเบียนในทุกกรณี
2. ค่าธรรมเนียมในการโอนเงินชำระค่าลงทะเบียนเข้าบัญชี GISTDA หรือกรณีขอคืนเงินค่าลงทะเบียนจาก GISTDA ถือเป็นความรับผิดชอบของผู้สมัคร
3. ระหว่างการฝึกอบรม GISTDA ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนตัวผู้เข้ารับการฝึกอบรมทุกกรณีวิทยากร


Boss

ดร.นรุตม์ สุทรานนท์

รองผู้อำนวยการกลุ่มงานวิทยาศาสตร์ข้อมูล แผนกยุทธศาสตร์ด้านการวิเคราะห์ข้อมูลลูกค้าเชิงลึก บริษัท กรุงศรีคอมซูมเมอร์ จำกัด

Boss

ผศ. ดร.กุลสวัสดิ์ จิตขจรวานิช

อาจารย์ประจำภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

Boss

ผศ. ดร.พีรพล เวทีกูล

อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


W3.CSS Template