.

หลักสูตร การพัฒนาดาวเทียมเล็กและระบบภาคพื้นดิน

รายละเอียดหลักสูตร
ดูสื่อการสอนออนไลน์

ยังไม่มีการเข้าสู่ระบบ
รายละเอียดหลักสูตร

เนื้อหาหลักสูตร

      หลักสูตร การพัฒนาดาวเทียมดวงเล็กและระบบภาคพื้นดิน เป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้มีความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการออกแบบดาวเทียม และเข้าใจถึงองค์ประกอบของดาวเทียม รวมถึงโครงสร้างกลไกการทำงานของดาวเทียม เพื่อนำไปพัฒนาและต่อยอดในสายงานที่เกี่ยวข้องได้ ตลอดจนเป็นการพัฒนาทักษะองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีอวกาศให้กับผู้เรียน ซึ่งการเปิดสอนในครั้งนี้ ผู้เรียนจะได้รับการถ่ายทอดประสบการณ์ตรงจากวิศวกรดาวเทียมของไทยภายใต้โครงการ THEOS-2 ที่ได้มีโอกาสเดินทางไปปฏิบัติงานร่วมกับองค์กรที่มีความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีอวกาศอย่าง บริษัท เซอร์เรย์ แซทเทิลไลท์ เทคโนโลยี จำกัด (Surrey Satellite Technology) จากประเทศอังกฤษ ทั้งการออกแบบ พัฒนา สร้าง ทดสอบและประกอบดาวเทียม รวมทั้งความรู้ต่าง ๆ อีกมากมาย สำหรับการเรียนในหลักสูตรนี้ ผู้เรียนจะได้รับใบรับรอง (CERTIFICATE) ตามเกณฑ์ที่ GISTDA กำหนดอีกด้วย

หมายเหตุ :
- สิทธิ์ในการเรียนหลักสูตรนี้ ขึ้นอยู่กับ GISTDA เท่านั้น
- กำหนดการเรียนออนไลน์ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
- GISTDA เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ เนื้อหา รูปภาพ วิดีโอการสอน เอกสารประกอบการเรียน และสิ่งอื่นๆ ทั้งหมด
- ไม่อนุญาตให้ ผู้ใดทำการเผยแพร่ ตีพิมพ์ซ้ำ แจกจ่าย คัดลอกซ้ำ ปรับเปลี่ยน ดัดแปลง หรือแก้ไขส่วนใดส่วนหนึ่ง เพื่อการเผยแพร่ ในที่สาธารณะ หรือนำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในเชิงพาณิชย์ทุกประเภท หรือเพื่อเป้าหมายอื่น ๆ โดยมิได้ทำการขออนุญาตอย่างถูกต้องจาก GISTDA
- หลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ
- หลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรเผยแพร่องค์ความรู้ และพัฒนาทักษะแก่บุคคลทั่วไปเท่านั้น ไม่มีความเกี่ยวข้องกับการคัดเลือกบุคลากรเข้ามาปฏิบัติงานหรือฝึกงานใด ๆ กับ GISTDA

สิ่งที่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะได้รับ

1. ได้รับความรู้เบื้องต้นการออกแบบดาวเทียม และสร้างดาวเทียม
2. ได้รับใบ Certificate ตามเกณฑ์ที่ GISTDA กำหนด (สำหรับผู้ที่สอบผ่าน การสอบวัดผลแบบออนไลน์เท่านั้น)

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ

นักเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายขึ้นไป แต่ด้วยทาง GISTDA มุ่งให้มีการพัฒนากำลังคนทุกช่วงอายุจึงเปิดให้เรียนแบบไม่จำกัดอายุ ผู้เรียนสามารถสมัครเรียนได้ ตามความสมัครใจ โดยจำกัดผู้เข้าร่วมไม่เกิน 200 ท่านในรุ่นนี้ หากมีผู้สมัครเกิน 200 ท่าน จะพิจารณาเปิดหลักสูตรเพิ่มเติม ในอนาคตต่อไป

ช่วงเวลาดำเนินการฝึกอบรม

1. เปิดรับสมัคร วันที่ 25 ตุลาคม 2564 ถึง วันที่ 8 พฤศจิกายน 2564 (หรือจนกว่าจะครบจำนวน)
2. ตรวจสอบสถานะการได้รับสิทธิ์เข้าเรียนออนไลน์ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2564
3. เริ่มเรียนออนไลน์แบบดูวิดีโอหลักสูตรย้อนหลังได้ รุ่นที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 ถึง 15 ธันวาคม 2564 โดยสอบวัดผล วันที่ 16 ธันวาคม 2564 และ รุ่นที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 3 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2565 โดยสอบวัดผล วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2565
4. สอบวัดผลแบบออนไลน์ วันที่ 16 ธันวาคม 2564 (เวลาสอบจะแจ้งให้ทราบภายหลัง)

ซอฟต์แวร์ที่ใช้

-

คุณสมบัติของผู้เข้ารับการฝึกอบรม

สามารถใช้คอมพิวเตอร์ในระดับพื้นฐานได้ดี

สื่อการสอน

1. Project Management
Lecturer : Mr. Likhit Waranon
Topic :
 • Introduction and general project management
 • Space Project Management
 • Space product
 • Project Tracking
 • Risk management
 • Leadership

2. System Engineer
Lecturer : Mr. Phat Jotikabukkana
Topic :
 • What is ‘Systems Engineering’?
 • What I have learnt from SSTL?
 • The first step to be System Engineer for Spacecraft Project
    o Why Space Mission?
    o Satellite Ecosystem and Components
    o System Engineer Team
    o System Engineer’s Body of Knowledge

3. Thermal & Radiation
Lecturer : Ms. Chidchanok Chaichuenchob
Topic :
 • Part I : Thermal Design & Analysis
    o Overview
    o Driving Requirement
    o Heat transfer
    o Space Environment
    o Thermal Design
    o Thermal Hardware
    o Thermal Analysis
 • Part II : Radiation Hardness Assurance (RHA)Radiation Problem
    o Radiation Hardness Assurance (RHA)
    o Space Environment
    o Radiation effect
    o Radiation Analysis
    o Radiation Test

4. Structural Designs
Lecturer : Mr. Atipat Wattanuntachai/Mr. Panachai Santananukarn
Topic :
Part I: Mechanical Sub-System Introduction
 • Mechanical Engineering
 • Launch Vehicles
 • Satellite & Class of Satellite
 • Satellite Platform & Payload
 • Satellite Structure Feature, Classification, and Architecture
Part II: Mechanical Design & Manufacturing
 • Design Considerations
 • Derived Requirements
 • Heritage Design & Platform Selection
 • Project Lead-time
 • V-Diagram
 • Mechanical Engineer Roles
 • How to Start Designing
 • Design & Manufacturing Tools
 • Material Selection & Manufacturing Technique
 • Design for Manufacturing
Part III: Procurement & Inspection

5. Structural Analysis
Lecturer : Mr. Atipat Wattanuntachai/Mr. Panachai Santananukarn
Topic :
Part I: Integration
 • Documents
 • Mechanical Ground Support Equipment
Part II: Mechanical Analysis
 • Launcher Environment
 • Failure Mode Evaluation
 • Mechanical Analysis Tools
 • S/C Structural Analysis
 • Finite Element Modelling
 • Analysis Results
Part III: Mechanical Testing
 • Vibration Tests
 • Mass Properties Test
 • Pyro-Shock Test
 • Micro-Vibration Test
 • Material Test
Part IV: Other Roles in Mechanical Team & Other Responsibility
 • Mass Budget
 • Working With & Support Other Departments
 • Mechanism Engineer
 • Propulsion Engineer

6. AIT (Electronic)
Lecturer : Mr. Nathanan Sachdev
Topic :
Part II
 • How and Why do we do AIV

7. AOCS Hardware
Lecturer : Ms. Paripat Pairat
Topic :
 • What are the ADCS and AOCS?
 • AOCS Hardware
 • AOCS Engineer for SPACE Mission
 • Design and select AOCS Equipment
 • AOCS Equipment List
 • Process Flow
 • AOCS Hardware Verification process

8. AIT (Mechanics)
Lecturer : Mr. Wasan Suwannahong
Topic :
Part I
 • Objective
 • What is AIV
 • Who is AIV  • Where is AIV

9. Simulator Operator
Lecturer : Mr. Narawit Soiphab
Topic :
 • Simulator Hardware
    o Overview
    o RF interface
    o CAN interface
    o Power Control Interfaces
 • Simulator Software
    o OBC
    o Satellite Simulator
    o Output

10. Ground Segment Overview
Lecturer : Mr Tayodit Plaidoung
Topic :
 • Objective
 • Overview Value Chain and System
 • Concept of Operation
 • SmallSAT Ground Segment
    o System Architecture
    o Subsystem Functionality
 • Antenna Ground Station
 • Ground Station Design
 • Integration and Test Strategy

11. Satellite operation Centre (SOC)
Lecturer : Mr. Thongchai Treeinthong
Topic :
 • Ground Segment Operations Overview
 • Spacecraft Operations Centre in Detail
 • LEOP and Commissioning
 • Routine Operations

12. Mission Planning System (MPS)
Lecturer : Mr. Non Meeboon
Topic :
 • Overview
 • Building a Mission Plan
 • Satellite Constraints
    o The 3 Constraints
    o Timeline Management
    o The 5 Orbit Scenarios
    o Power Management
    o Memory Management
 • Final Remark
    o Introduction
    o Skills
    o Tools
    o Role
    o Textbooks and Documents

13. RF System
Lecturer : Mr. Chonmanart Ngampeerapong
Topic :
 • What is RF
 • Purpose of RF Systems
 • Orbit of Satellite
 • Background
 • Link Budget
 • Module
 • Measurement
 • Anechoic Chamber
 • EMC
 • THEOS-2 SmallSAT (RF)

14. Simulator Software
Lecturer : Mr. Aroonsak Bootchai
Topic :
 • Getting Started on Simulator
 • Simulator Software Development
 • Operator Simulator
 • Simulator Workstation Machine
 • Working with Simulator Framework
 • Case studies

15. Payload system
Lecturer : Mr. Tananiti Promwongsa
Topic :
 • Team and Roles
 • Types of Imagers
 • Reflective Optics
 • Keys of Optical Parameter
 • Stray Light and Baffling
 • Imager Electronics
 • Primary Imager for THEOS-2 Small Satellite

16. Power System
Lecturer : Mr. Teerapat Charoenpru
Topic :
 • Scope of the power team
 • General Power system designs
 • Mission Specific power system design
 • Typical power system requirements
 • SSTL LEO Power System Architecture
 • Solar Arrays
 • Electronics Modules (BCM & PDM)
 • Battery
 • Activation Switches/ Relay Module
 • Power System Peripherals
 • Power System Architecture (Grounding)

17. On-board Data Handling (OBDH) Hardware
Lecturer : Mr. Poonsak Pasit
Topic :
 • Introduction: On-Board Data Handling (OBDH)
 • Scope of On-Board Computer (OBC)
 • Core Data Handling System (CDHS)
 • Data Handling Unit (DHU) Architecture
 • OBDH Interconnection Architecture
 • OBDH Operating Diagram
 • Network Considerations
 • Designing an On Board Computer
 • Radiation Effect Mitigation
 • Data Protection
 • On-Board Computer (Processor Architecture)
 • Memory Selection
 • The Hardware Module Development Process

18. Flight Software
Lecturer : Mr. Sutee Chusri
Topic :
 • Introduction
    o What is Flight software
    o Flight software scope
    o Flight software limitation
 • Design
    o Input from outer resources
    o Input from software resources
    o Software Design
    o Telemetry and Telecommand
 • Implementation
 • Testing

19. AOCS System
Lecturer : Mr. Panatchai Bunniti
Topic :
 • AOCS Overview
 • Fundamental Knowledge for AOCS/GNC subsystem development
 • AOCS Design and Development Approach
 • AOCS Verification Approach
 • AOCS Engineer
 • Tools for Development
 • Textbooks

20. Flight Dynamics System (FDS)
Lecturer : Mr. Pitch Jantawichayasuit
Topic :
 • Introduction
 • Orbit Determination
 • Orbit Propagation

21. Image Processing
Lecturer : Ms. Sararak Tanarat
Topic :
 • Processing chain
 • Data format
 • Bayer filter
 • Radiometric correction
 • Dead pixel correction
 • Debayering (Demosaicing)
 • Display correction

22. Satellite operations
Lecturer : Dr. Wisuwat Bhosri
Topic :
 • Ground Station Production Chain and Satellite Operations Engineering
 • GISTDA’s Ground Station Assets
 • Constraints on Construction of a Ground Station

วิดีโอ

ห้ามเผยแพร่/ทำซ้ำ เนื้อหาในวิดีโอเป็นลิขสิทธิ์ของ GISTDA


ห้ามเผยแพร่/ทำซ้ำ เนื้อหาในวิดีโอเป็นลิขสิทธิ์ของ GISTDA

_